Wyroby ze stali nierdzewnej, żaroodpornej, duplex, kwasoodpornej

Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO STALESIA SP. Z O. O.

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego Stalesia Sp. z o. o., zwana dalej „Polityką”, ma na celu przekazanie Ci szczegółowych informacji, jakie dane osobowe zbieramy na temat Klientów Sklepu Internetowego Stalesia Sp. z o. o., w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie masz prawa. Służy ona przekazaniu Ci informacji, o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r. Informacje podane poniżej są bardzo ważne, dlatego prosimy cię o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

KIM JESTEŚMY – ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stalesia Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Domagały 19, 30-741 Kraków, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257623, NIP 6792899343, REGON 120268020, zwana dalej Stalesia Sp. z o. o..

Możesz się z nami skontaktować:

 • Listownie, na adres: Stalesia Sp. z o. o., ul. Domagały 19, 30-741 Kraków;
 • Mailowo, na adres: info@stalesia.com

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I JEGO DANE KONTAKTOWE:

 1. Ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego możesz zwrócić się  z każdym pytaniem lub żądaniami we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych. Możesz to zrobić:
 • Listownie, na adres: Stalesia Sp. z o. o., Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Domagały 19, 30-741 Kraków;
 • Mailowo, na adres: iod@stalesia.com

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY O KLIENTACH SKLEPU INTERNETOWEGO STALESIA SP. Z O. O.?

 1. W związku z przynależnością do grupy Klientów Sklepu Internetowego Stalesia Sp. z o. o. możemy Cię poprosić o podanie następujących danych osobowych:
 • Imię i nazwisko;
 • Miejsce zamieszkania
 • Dane kontaktowe w postaci numeru telefonu i adresu e-mail.

W związku z działalnością Sklepu Internetowego Stalesia Sp. z o. o. w celach marketingowych, w tym w celu profilowania i automatycznego przetwarzania danych, zbieramy także:

 • Dane związane z Twoimi działaniami w Sklepie Internetowym Stalesia Sp. z o. o., tj. tzw., dane behawioralne dotyczące Twoich zachowań, obejmujące informacje o dokonywanych przez Ciebie zakupach, ich liczbie, przedmiocie, częstotliwości a także historię kierowanej do Ciebie korespondencji marketingowej (np. newsletter, SMS, MMS, e-mail).

W JAKIM CELU POZYSKUJEMY TWOJE DANE I NA JAKIEJ PODSTAWIE JE WYKORZYSTUJEMY?

 1. Twoje dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:
 • Realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów, w oparciu o art. 6 ust.  1 f) RODO, które obejmują:
 • ustalenie, obronę, dochodzenie roszczeń związanych z Twoimi działaniami w Sklepie Internetowym Stalesia Sp. z o. o.;
 • tworzenie zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty, produktów, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji;
 • wsparcie obsługi, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających z dokonywanych transakcji, reklamacji, skarg, wniosków Klientów.

CZY MUSISZ PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE?

 1. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni DOBROWOLNE. Możesz, ale nie musisz ich nam podawać. Ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym. Nie jesteś zobowiązany do podania nam jakichkolwiek danych, a ich podanie może nastąpić wyłącznie za Twoją zgodą i według Twojego uznania.

Niepodanie przez Ciebie danych osobowych nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości:

 • Otrzymywania przez Ciebie informacji o naszych promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach oraz przygotowanych dla Ciebie ofertach specjalnych (w tym dostępnych tylko dla grupy Klientów Sklepu Internetowego Stalesia Sp. z o. o.), poprzez np. pocztę tradycyjną, kontakt telefoniczny, SMS-owy, MMS-owy, e-mailowy;
 • Realizacji przez Ciebie innych uprawnień wynikających z przynależności do grupy Klientów Sklepu Internetowego Stalesia Sp. z o. o., np. reklamacji.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE?

 1. Twoje dane możemy przekazać:
 • Naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania wynikające z działalności Sklepu Internetowego Stalesia Sp. z o. o.;
 • Podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.:
 • agencjom reklamowych i innym podmiotom pośredniczącym  w sprzedaży naszych produktów lub organizacji akcji marketingowych;
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkowa, rachunkową;
 • agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
 • Innym administratorom będącym:
 • agencjami reklamowymi i podmiotami współpracującymi przy organizacji akcji marketingowych lub przy prowadzeniu i obsłudze Klientów Sklepu Internetowego Stalesia Sp. z o. o.;
 • podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską.

JAK DŁUGO MOŻEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?

 1. Twoje dane możemy przechowywać przez okres Twojej przynależności do grupy Klientów Sklepu Internetowego Stalesia Sp. z o. o., tj. do czasu rezygnacji przez Ciebie z przynależności do grupy Klientów Sklepu Internetowego Stalesia Sp. z o. o..

Po upływie wskazanego okresu Twoje dane osobowe możemy przechowywać przez czas, w którym będziesz mógł dochodzić roszczeń z tytułu przynależności do grupy Klientów Sklepu Internetowego Stalesia Sp. z o. o. tj. do czasu przedawnienia tych roszczeń – maksymalnie 10 lat od momentu przynależności do grupy Klientów Sklepu Internetowego Stalesia Sp. z o. o. lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie tych roszczeń.

NA CZYM POLEGA AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI?

 1. Na podstawie zgody możemy wykorzystywać Twoje dane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w  celu przygotowania dla Ciebie ofert specjalnych ( w tym dostępnych tylko dla grupy Klientów Sklepu Internetowego Stalesia Sp. z o. o.). Decyzje te podejmowane będą automatycznie, na podstawie kryteriów takich jak liczba i częstotliwość zakupów oraz liczba i rodzaj zakupionych towarów.

Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie prześle Ci informację o przyznanie korzyści, np. oferty specjalnej.

Możesz skorzystać z przyznanej Ci korzyści na zasadach określonych w informacji o jej przyznaniu, możesz z niej zrezygnować, a także wnieść odwołanie od danej decyzji.

JAKIE MASZ PRAWA?

 1. Pamiętaj, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:
 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
 • Prawo do sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełniania danych niekompletnych;
 • Prawo do usunięcia danych osobowych;
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych:
 • Prawo cofnięcia, w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • PRAWO DO SPRZECIWU wobec:
 • przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec, tzw. Profilowania (tj. sprzeciwu wobec przekazywania Ci informacji o naszych promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach, w  tym ofertach specjalnych), przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno nam już będzie przetwarzać Twoich danych dla celów marketingowych;
 • przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. Prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 1. Swoje prawa wymienione w punkcie 9 wyżej możesz zrealizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.
 2. Z żądaniami, o których mowa w punkcie 9 wyżej, możesz wystąpić do nas przez przekazanie pisemnego oświadczenia:
 • Pracownikowi Sklepu Internetowego Stalesia Sp. z o. o.
 • Mailowo, na adres info@stalesia.com
 • Korespondencyjnie, na adres: Stalesia Sp. z o. o. ul. Domagały 19, 30-741 Kraków
 1. Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 9 wyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania musimy Cię jednak poinformować o przedłużeniu terminu wraz z podaniem jego przyczyn.
 2. Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa w punkcie 9 wyżej, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania  – informujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 3. Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Twojej tożsamości, w związku ze zgłoszeniem żądania możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.
 4. Udzielimy Ci informacji, o których mowa w punkcie 12 – 14 wyżej, na piśmie, według naszego wyboru:
 • Listem poleconym, na podany przez Uczestnika adres pocztowy

lub

 • Drogą elektroniczną, na podany przez Uczestnika adres e-mail

za wyjątkiem przypadków gdy:

 • przekażesz nam swoje żądanie drogą elektroniczną i zażądasz udzielenia informacji w innej formie – wówczas przekażemy Ci informacje na podany przez Ciebie adres e-mail;
 • zażądasz udzielenia informacji ustnie, a Twoja tożsamość zostanie przez nas potwierdzona innymi sposobami – wówczas udzielimy Ci informacji ustnie
 1. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez nas w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa w punkcie 9 wyżej, są wolne od opłat. Jeżeli jednak Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli:
 • Pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań

albo

 • Odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem
 1. Poinformujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy w wykonaniu Twojego żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez nas ujawnione. Nie będziemy musieli przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą).
 2. Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE?

 1. W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI W ZAKRESIE NINIEJSZEJ Polityki oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:

W sposób podany w punkcie 1, tj.:

 • listownie, na adres: Stalesia Sp. z o. o., ul. Domagały 19, 30-741 Kraków;
 • mailowo, na adres: info@stalesia.com

Kierując pytania do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sposób wskazany w punkcie 2, tj.:

 • listownie, na adres: Stalesia Sp. z o. o.., ul. Domagały 19, 30-741 Kraków
 • mailowo, na adres: iod@stalesia.com

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium